Lễ mở bán Central Field hút hàng trăm khách hàng Hà Nội

23:51 | Ngày 09 - 07 - 2016