Cập nhật tiến độ thi công tại dự án Central Field

22:21 | Ngày 18 - 12 - 2016